Konkurs muzyczny

Warunki uczestnictwa:

  1. W spotkaniach mogą uczestniczyć zespoły i soliści w kategoriach wiekowych:

a) do 18 lat,

b) powyżej 18 lat,

  1. Wykonawcy prezentują dwa utwory. Trzeci utwór prezentowany jest na życzenie Jury
  2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. Zgłoszenie należy przesłać pocztą na adres:

 Dom Kultury „Idalin”

ul. Bluszczowa 4/8

26-600 Radom

lub elektronicznie na adres

dkidalin@poczta.onet.pl

Termin zgłoszeń upływa 6 listopada 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

O zakwalifikowaniu do udziału w Spotkaniach organizator poinformuje uczestników drogą elektroniczną lub telefonicznie do 12 listopada 2020 r.

  1. Uczestnicy zakwalifikowani do Spotkań zobowiązani są do wpłacenia akredytacji w wysokości 25 zł od osoby (np.: 5 osób x 25 zł = 125 zł) do dnia 20 listopada 2020 r. na konto organizatora:

Dom Kultury „Idalin”

ul.Bluszczowa 4/8

26-600 Radom

Bank PEKAO S.A. II O/Radom

87 1240 3259 1111 0000 3002 2436

tytułem: RAFA 2020

 

Akredytacja obejmuje wstęp na wszystkie koncery.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania Konkursu z powodu małej liczby zgłoszeń lub niskiego poziomu artystycznego wykonawców.

 

Ocena i nagrody:

  1. Ocenę prezentacji i przyznanie nagród dokona Jury powołane przez Organizatora. 
  1. Ponadto Jury może przyznać nagrody pieniężne, rzeczowe i wyróżnienia honorowe.
  1. Jury może też przyznać nominację na konkurs przed Międzynarodowym Festiwalem Piosenki Żeglarskiej „Shanties 2021” w Krakowie.

Uczestnikom zainteresowanym noclegiem organizatorzy służą pomocą w jego rezerwacji.

Karta zgłoszenia do konkursu piosenki żeglarskiej "Rafa 2020"